You are here

Model for tværfagligt samarbejde

Her kan du læse om den nye model for tværfagligt samarbejde for tidlig- og forebyggende indsats på 0-18 års området.

Formål med modellen

Formålet med det tværfaglige samarbejde er, at udfordringer i det enkelte barns udvikling spottes og adresseres hurtigst muligt. Læringsmedarbejderen, dvs. læren eller pædagogen, skal klædes på til at kunne handle med det samme på en aktuel bekymring, og for at opnå det skal konkrete handlemuligheder skabes og synliggøres.

Det centrale i modellen

Modellen tager udgangspunkt i de risiko- og beskyttelsesfaktorer, som lærer og pædagoger allerede arbejder ud fra i dag. Det er læringsmedarbejderen, der koordinerer indsatsen, fordi vedkommende dagligt er i kontakt med det enkelte barn.

De eksisterende ressourcecentrer, der allerede er på skolerne, skal være omdrejningspunkt for det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagoger, SSP-lærer, diverse vejledere, sundhedsplejerske, psykolog, tale/hørekonsulent og socialrådgiver.

De specialiserede ressourcepersoner – sundhedsplejerske, psykolog, tale/hørekonsulent og socialrådgiver – vil fremover være fysisk tilstede på distriktsskolen en fast dag om ugen. Læringsmedarbejderen kan derved komme i kontakt med dem, og der kan koordineres en fælles indsats mellem de relevante fagligheder.

Handlemuligheder for læringsmedarbejderen

Når en problemstilling opstår, er lederen eller den lokale ressourceperson (ex. profilpædagogen eller AKT-medarbejderen) den første, læringsmedarbejderen går til. Sammen finder de en løsning her og nu eller vælger at inddrage andre ressourcepersoner fra det tværfaglige samarbejde. Støtten fra leder og tværfaglige ressourcepersoner klæder læringsmedarbejderen på til at håndtere relationen til barnet/den unge og handle direkte i situationen.

For at støtte læringsmedarbejderen i at handle, udvikles en digital oversigt over relevante indsatser og aktiviteter rettet mod børn og familier. Oversigten kaldes Landkortet og er opdelt efter alder- og aktivitetstype/område. Den vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Der arbejdes på at udvikle og strukturere det eksisterende samarbejde med kulturområdet, fritidsområdet, idrætsforeninger, Frivilligheden, Jobcentret, Ungdomsskolen, Musikskolen, Socialservice samt Borger- og Socialservice Ishøj. Dette vil også blive lagt ind i Landkortet.

Adgang til ekspert-sparring og tværfagligt samarbejde

Med den nye tværfaglige samarbejdsmodel er der lagt op til en ny mødestruktur med tre mødetyper:

1.Tværfaglige møder

De tværfaglige møder skal danne rammen om arbejdet med den tidlige indsats. De er et månedligt tilbud til læringsmedarbejdere, der har konkrete udfordringer og gerne vil trække ekspertviden ind. Ud over skolens/institutionens egne ressourcepersoner (som AKT lærer eller profilpædagog) er psykolog, sagsbehandler, tale/hørekonsulent og sundhedsplejerske til stede og kan give faglig sparing. Sparringen foregår i anonymiseret form, medmindre der forefindes samtykke fra forældrene. Har man brug for at samarbejde tværfagligt omkring et konkret barn, kan man i stedet benytte de Fleksible samarbejdsmøder.

Møderne er på distriktsbasis og opdelt i tre separate møder:

  • Et for dagtilbuddene
  • Et for skolen
  • Et for ungeområdet (15-18 årige)

De er af 2 timers varighed og placeret i dagtimerne. Ud over de eksterne ressourcepersoner (psykolog, sagsbehandler, sundhedsplejerske og tale/hørekonsulent) vil der til daginstitutionsmødet være profilpædagog og daginstitutionsleder. På skoleområdet vil SSP-lærer, AKT-vejleder, UU-vejleder og andre relevante vejledere være til stede. På mødet for ungeområdet deltager UU-vejlederen, sagsbehandler, gruppelederen for ungeindsatsen i Jobcentret og SSP-konsulenten.

2.     Fleksible samarbejdsmøder

To gange om måneden vil ressourcepersonerne (psykolog, sagsbehandler, sundhedsplejerske og tale/hørekonsulent) være tilgængelige på skolen, og der kan afholdes Fleksible samarbejdsmøder, hvis det er relevant. Møderne kan bruges til at samarbejde omkring konkrete børn, og vil involvere de ressourcepersoner, der er relevante i forhold til den specifikke sag. Det er derudover altid muligt at indkalde til samarbejdsmøder i akutte sager

3.    Koordinerende møder på tværs af distrikterne

Dette er møder, der sikrer vidensdeling og koordinering på tværs af distrikterne. Ressourcepersonerne (interne og eksterne) fra de Tværfaglige møder danner et fagligt netværk på tværs af distrikterne på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. De mødes to gange om året for at diskutere temaer, der går på tværs af distrikterne.

Fire gange om året afholdes desuden tværfaglige dialogmøder, der skal klæde lederne på med den nyeste viden på området. Der er deltagelse af centercheferne for Center for Børn og Unge, Center for Sundhed, Kultur og Fritid, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR-Ishøj), psykologernes faglige leder, ungdomsskolelederen, en teamleder fra Center for Beskæftigelse, SSP-konsulenten samt lederne af distrikternes ressourcecentre og de distriktsansvarlige daginstitutionsledere.

Kontakt

Sidst opdateret 23.03.2017